Aktuálně
Otevírací doba o prázdninách V HK budeme vždy v úterky a středy, v PCE kdy nás budete potřebovat :-)
Kurzy a semináře akreditované DVPP Přinášíme Vám nabídku DVPP kurzů a seminářů na rok 2017/2018
CAMBRIDGE ZKOUŠKY v roce 2018 Nové termíny prestižních zkoušek na rok 2018!
FIREMNÍ VÝUKA 2018 Potřebujete jazykovou výuku pro Vaši společnost? Kontaktujte nás!
CERTIFIKÁT KVALITY Kvalita naší práce je vysoká, což dokládá fakt, že jsme se stali držiteli bristkého certifikátu kvality!
Kontakt
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) účasti ve veřejných, jednoletých denních pomaturitních a individuálních kurzech a kurzech přípravy zakončených Cambridge zkouškou EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA, s. r. o. platné od 1.9.2016 

 

Smluvní podmínky

Část první - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi EVROPSKÝM VZDĚLÁVACÍM CENTREM, s. r. o., se sídlem  na adrese Dopravní 500/9, Praha 10, IČ 24249904, a sídlem provozoven na Gymnáziu Boženy Němcové, Pospíšilova třída 324, 500 03 Hradec Králové, Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083, 53003, Pardubice a Gymnáziu Mozartova 449, Pardubice (dále jen jako „EVC“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.

  Část druhá – Obecná ustanovení o jazykových kurzech
 2. EVC pořádá zejména výukové docházkové jazykové kurzy, a to podle výukového plánu stanoveného vždy na příslušné výukové období, obvykle jedno pololetí nebo 1 rok. EVC dále pořádá přípravné kurzy zakončené Cambridge English zkouškou, příměstské anglické tábory, letní intenzivní kurzy a kurzy angličtiny pro děti.
 3. Délka docházkových kurzů je stanovena vždy na období jednoho pololetí, a to buď období září – únor, anebo období únor – červen. Délka pomaturitního denního studia je stanovena vyhláškou MŠM. Délka ostatních kurzů je stanovena specificky pro každou nabízenou službu zvlášť a je transparentně uvedena v nabídce produktu a v její objednávce.
 4. Prezenční kurzy anglického jazyka pro dospělé i pro děti vychází z Cambridgeských výukových programů a doplňujících výukových materiálů zahraničních prestižních univerzitních nakladatelství. Kurzy vylepšují jazykové znalosti a dovednosti účastníků kurzů v souladu s Evropským Referenčním Jazykovým Rámcem (EU) a vedou účastníky ke složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment.
 5. Prezenční kurzy francouzského, italského, německého, španělského a portugalského jazyka vychází z kvalitních zahraničních a českých výukových programů, a to zejména Edelsa, Fraus, Hachett, Hueber, La Cle, apod. Tyto kurzy vylepšují znalosti a dovednosti účastníků kurzů dle Evropského Referenčního Jazykového Rámce(EU) a vedou účastníky ke složení některé z uznávaných jazykových zkoušek.
 6. Kurzy probíhají v prostorách, které Evropské Vzdělávací Centrum k těmto účelům určí, a to zejména v učebnách Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové a v učebnách na Gymnáziu Dašická Pardubice, tzn. v učebnách akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (vhodných k výuce a s přiměřenou akustikou zvuku).
 7. Počet účastníků v jednotlivém standardním kurzu, s výjimkou kurzu intenzivní konverzace, je minimálně 5 maximálně 8 účastníků. Ve výjimečných případech může být počet účastníků kurzu zvýšen na 9. Počet účastníků v jednotlivém kurzu s označením VIP je minimálně 4 a maximálně 5 studentů. Počet účastníků v jednotlivém kurzu intenzivního jednoletého pomaturitního studia se statutem SŠ studenta garantovaným vyhláškou MŠMT je po otestování studentů a jejich rozřazení do skupin maximálně 18 studentů v jedné úrovňové skupině.
 8. EVC si vyhrazuje právo zkrátit po dohodě s účastníky kurzu a jejich odsouhlasení takového kroku písemně nebo e-mailem standardní délku semestru, pokud v kurzu není zapsán alespoň minimální počet účastníků při nižším počtu, než je minimální.
 9. Počty účastníků ostatních kurzů (víkendových kurzů, dětských kurzů a příměstských táborů apod.) jsou stanoveny pro každou službu specificky a jsou transparentně uvedeny v nabídce a objednávce dané služby.
 10. Přihlášení účastníka do příslušného kurzu je závazné. Změna kurzu je možná pouze se souhlasem EVC. EVC se zavazuje, že bude účastníkovi při změně kurzu nápomocné a účastníkovi nabídne veškeré dostupné možnosti změny kurzu.
 11. EVC si vyhrazuje právo změnit lektora či lektorku příslušného kurzu.
 12. EVC umožňuje skládat účastníkům závěrečné semestrální zkoušky, které se konají v červnu. Termíny závěrečných zkoušek vyhlašuje EVC způsobem obvyklým. Na základě výsledků zkoušek bude účastníkovi vydán certifikát EVC. Při dosažení docházky alespoň 60% má účastník kurzu právo na potvrzení o absolutoriu daného kurzu.
 13. EVC připravuje k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge, Goethe, DELF, DALF. EVC je zároveň řádně akreditovaným zkouškovým centrem Cambridge University a má mandát k prodeji a realizaci mezinárodně uznávaných Cambridge English zkoušek.
 14. EVC jako studijní podporu pro své studenty zřídilo veřejně přístupné kanceláře na adrese svých sídel v místě sídel poboček s obvyklou otevírací dobou v odpoledních hodinách ve všední dny od pondělí do čtvrtka. Studentům jsou v těchto otevíracích hodinách k dispozici koordinátorky kurzu, které jim poskytnou asistenci při výběru kurzu, zápisu, úhradě kurzovného apod. Aktuální otevírací doba kanceláří je uvedena na webových stránkách www.evcentrum.cz .
 15. EVC poskytuje účastníkům svých kurzů zdarma zápůjčkovou knihovní službu cizojazyčné beletrie v místě obou provozoven. Na výběr jsou knihy s příběhy ve všech vyučovaných jazycích a v různých úrovních obtížnosti. EVC poskytuje také přístup do internetové studovny anglického jazyka, která studentům nabízí možnost vyzkoušet si cvičení navíc.
 16. EVC si vyhrazuje právo v případě potřeby (technická údržba, rekonstrukce, apod.) z vážných důvodů dočasně přerušit poskytování doplňkových služeb uvedených v bodě 14 a 15 a to bez náhrady.
 17. Pro účely identifikace účastníků kurzu a záznamu jejich registrace do kurzu si EVC vyhrazuje právo zaznamenávat základní informace o účastníkovy kurzu, a to konkrétně jeho jméno, příjmení a kontaktní adresu (poštovní nebo e-mailovou). EVC se v souladu se standardy kvality aplikované v této organizaci zavazuje nevyužít osobní údaje účastníků kurzu k aktivitám jiným než přímo souvisejícím s jazykovou výukovou a organizací jazykových kurzů v EVC. EVC se zavazuje neposkytnout údaje o účastníkovy třetím stranám.  
 18. EVC si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (nemoc lektora, uzavření výukového místa z důvodu rekonstrukce či prázdnin) zrušit plánované lekce. Tuto skutečnost oznámí EVC bez zbytečného prodlení, nejméně však 24 hodin předem, účastníkovi kurzů na kontakty, které jí účastník poskytl.
 19. Všechny lekce zrušené dle bodu 17 je EVC povinno nahradit v termínu, který odpovídá dnem a časem běžnému nastavení kurzu. V případě, že den a čas náhrady neodpovídá původnímu nastavení kurzu, je EVC povinno vyžádat si odsouhlasení náhrady od účastníka e-mailem. Termín náhrady je EVC povinno realizovat co nejdříve po zrušení lekce.

Část třetí - Cena kurzu

 1. Cena příslušného docházkového kurzu je stanovena na období jednoho pololetí, tzn. období září – únor, anebo únor – červen. (dále jen jako „kurzovné“). Ceny kurzů přípravy zakončené Cambridge zkouškou, kurzy víkendové, kurzy letních příměstských táborů i dětské kurzy jsou stanoveny za každou jednotlivou objednanou službu, řídí aktuálním ceníkem a jsou závazné dle cen transparentně uvedených na webových stránkách EVC a v e-shopu EVC. Cena denního pomaturitního studia je stanovena na částku 20 900 Kč za školní rok.
 2. Kurzovné je možné uhradit v hotovosti, kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet EVC vedený u Komerční banky č. účtu 107-2903030277/0100.
 3. Obdržením platby je účastník zapsán do kurzu. To neplatí, pokud je o příslušný kurz zvýšený zájem, neboť v takovém případě bude rozhodující pravidlo časové priority obdržení platby, tzn. do příslušného kurzu bude zapsán ten účastník, jehož platba byla obdržena dříve, než bude dosažen maximální počet účastníků příslušného kurzu.
 4. Kurzovné nezahrnuje učební pomůcky, není-li uvedeno jinak.
 5. Kurzovné je nevratné s výjimkou potvrzené vážné nemoci studenta, znemožňující mu docházku do kurzu, nebo s výjimkou případu, kdy nedojde k otevření příslušného kurzu z důvodu malého počtu zájemců, případně v případech, kdy byl příslušný kurz již naplněn maximálním počtem účastníků před obdržením platby účastníka.

Část čtvrtá - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastník vstupuje do výukových prostor  EVC výhradně v době konání jím objednané a uhrazené služby v souladu s pokyny EVC.  Účastník má přístup na sociální zařízení. Účastník kurzů vstupuje do sídla provozoven EVC výhradně v běžné otevírací době. Účastník plně odpovídá za škodu jím prokazatelně způsobenou na majetku výukových prostor a sídla EVC.
 2. Účastníkovi je po dohodě vyučujícím poskytnut emailový kontakt na lektora(ku) příslušného kurzu. Účastník se tímto zavazuje, že nezneužije tohoto kontaktu, a to zejména k navazování jakýchkoliv obchodních, popř. pracovních vztahů s lektory EVC týkajících se jazykové výuky.
 3. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to, jak již bylo uvedeno, pouze pro administrativní a studijní potřeby EVC. Zapsáním do kurzu dává účastník výslovný souhlas k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze EVC.
 4. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo do podpůrné e-learningové studovny třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má EVC plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 5. Účastník se účastní kurzů EVC ve stavu způsobilém k výuce a neovlivňuje svým chováním nepříznivě průběh kurzu či jinak nebrání svým chováním ostatním účastníkům kurzu v řádném studiu cizích jazyků.
 6. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy umístěny ve studovně EVC jsou chráněny autorským zákonem a jejich šíření a použití pro jiné účely než pro účely vzdělávání v kurzech pořádaných EVC není dovoleno.
 7. Kandidát, který skládá v EVC mezinárodní Cambridge zkoušku, se zavazuje postupovat zcela v souladu se zkouškovým řádem a pravidly stanovenými Cambridge English Language Assessment. Tato pravidla budou kandidátovi poskytnuta EVC nejméně s týdenním předstihem elektronickou poštou.
 8. EVC tímto výslovně zakazuje jakoukoliv další distribuci či zpřístupňování obsahu e-learningového jazykového díla třetím osobám.
 9. Účastník má právo využívat studijní podpory a zázemí EVC uvedených v bodech 14 a 15 sekce „Kurzy“ těchto Podmínek.
 10. Účastník má právo na docházku v zakoupeném kurzu v celém objednaném rozsahu. V případě, že EVC rozsah kurzu nedodrží z jiných než extrémně vážných důvodů (přírodní katastrofa zamezující bezpečnému konání kurzu, teroristická hrozba zamezující bezpečnému konání kurzu, vyhlášení válečného stavu v ČR), má účastník právo na poměrnou refundaci kurzovného ve výši neuskutečněného rozsahu kurzu.
 11. Účastník má právo na docházku do zakoupeného kurzu v den a čas, který byl pro zakoupený kurz avizován v den koupě kurzu účastníkem. Pokud EVC z jakéhokoli důvodu bez předchozí dohody a bez písemného souhlasu účastníka den a čas výuky změní, má účastník právo na refundaci kurzovného v plné výši.
 12. Kurzy EVC jsou vedeny lektory s kvalifikací k výuce cizích jazyků. EVC si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, nicméně v případě, že tento dosahuje nižší formální kvalifikace než lektor původně u kurzu inzerovaný, má účastník právo na poměrovou refundaci kurzovného ve výši odpovídající počtu hodin zbývajících v kurzu po změně lektora.
 13. Jako hlavní metodické plány jsou v kurzech angličtiny v EVC využívány akreditované učebnice Cambridge University Press. V kurzech ostatních jazyků se využívají zejména metodiky nakladatelství Hueber, Edelsa, La Cle, Didier a dalších renomovaných nakladatelství metodik výuky cizích jazyků. Účastník kurzu má právo tyto učebnice zakoupit v EVC za zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než je cena v běžných kamenných obchodech v místě konání kurzů.
 14. Není-li se studenty písemně odsouhlaseno jinak, lektoři kurzů se drží metodik a učebnice uvedených v době 11 a pokrývají jejich konkrétní části tak, aby účastníkovy kurzu poskytly možnost systematické práce a zlepšení se v jazyce. Výjimkou jsou kurzy konverzace, víkendové kurzy, letní kurzy a příměstské letní tábory a další nesemestrální kurzy, kde lektoři volí vedení kurzů ze specifických materiálů poskytnutých EVC.
 15. Účastník má právo na jednu lekci kurzu zdarma navíc v případě, že EVC nedodrží časový předstih uvedený v bodě 17 sekce „Kurzy“.
 16. Účastník kurzu má právo na reklamaci kurzu a požadování vrácení části nebo celého kurzovného v případě, že EVC nedodrží jeden nebo více bodů těchto Podmínek. Reklamace je účastník povinen učinit písemnou formou a zaslat žádost o vrácení kurzovného spolu s vysvětlením svého požadavku a detailním popisem pochybení ze strany EVC. Účastník je povinen tuto reklamaci adresovat přímo ředitelce EVC a zaslat ji doporučenou poštou na tuto adresu: Evropské Vzdělávací Centrum, Pospíšilova 324, Hradec Králové, 50003. Účastník je povinen v reklamačním dopise uvést kontaktní poštovní adresu, na kterou si přeje být vyrozuměn o výsledku reklamace.
 17. EVC je povinno na reklamaci reagovat zasláním písemné odpovědi doporučeně poštou na adresu uvedenou účastníkem v reklamačním dopise do 15 pracovních dnů od jejího převzetí. Odpovědí se rozumí písemné vyjádření a protokol o prošetření reklamace s vyrozuměním o výsledku reklamačního šetření.
 18. Zjistí-li EVC porušení některého z bodů Podmínek účastníkem, má právo jej o této skutečnosti informovat písemně či e-mailem, a požadovat nápravu, případně garanci, že se porušení nebude opakovat.
 19. EVC má právo bez náhrady vyloučit ze studia účastníka, který ani po vyrozumění z bodu 18 nenapraví či poruší garanci uvedenou v bodě 18 této části Podmínek.

 

Část pátá – závěrečná ustanovení

 

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2016 a jsou platné po celý školní rok 2016/2017.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu.

 

DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM

 

Tímto dodatkem prodlužuji platnost smluvních podmínek z 1.9.2016 do konce školního roku 2017/2018.

Všechny body a ustanovení uvedené ve výše uvedených Smluvních podmínkách tak i nadále zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

 1.9.2017

 ředitelka jazykové školy

 

 

 

Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice